Forslag nye vedtekter

Vedtekter for foreningen Gamleskolens Venner (forslag til årsmøte)                                                

1 Navn og etablering Foreningens navn er «Gamleskolens Venner» (org nr: 913658337). Den ble formelt etablert 19.03.2014 i møte på Harestua gamle skole.

2 Videreføring av virksomheten i den tidligere stiftelsen Harestua Gamle Skole Foreningen «Gamleskolens Venner» har i ekstraordinært årsmøte 04.11.2015 som et ledd i avviklingen av stiftelsen «Harestua Gamle Skole» vedtatt å overta alle aktiva og passiva og øvrige rettigheter og plikter i den tidligere stiftelsen, og videreføre virksomheten med en likelydende formålsparagraf som i den tidligere stiftelsen.

3 Formål
Foreningens formål er å restaurere og vedlikeholde Harestua gamle skole og ivareta denne som møteplass og kulturminne med spesiell vekt på skogsarbeiderkulturen og skolehistorien på Hadeland, samt å stille Harestua gamle skole til disposisjon for kulturelle og sosiale aktiviteter.

4 Styret
Styrets virksomhet rettes inn mot å ivareta foreningens formål og sørge for et økonomisk grunnlag for dette. Styret består av 5-7 medlemmer, samt 1-2 varamedlemmer, som velges av foreningens årsmøte. Funksjonstiden er normalt to år, men valget søkes innrettet slik at minst to medlemmer til enhver tid ikke er på valg. Leder velges separat. For øvrig konstituerer styret seg selv. Varamedlemmene har møterett selv om det ikke er forfall blant de ordinære styremedlemmene. Ressurspersoner med viktige funksjoner i foreningens arbeid deltar i styret etter behov. Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede, og alle medlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Vedtak treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret kan ved styrevedtak tildele (eller kalle tilbake) signatur til en eller flere av styremedlemmene, alene eller i fellesskap.

5 Særskilte oppgaver for styret
Styret skal være kjent med føringer som gjelder for verneverdige bygg, både fra kommunens og andres side, og skal så langt det er praktisk mulig etterleve disse. Dette gjelder særlig hvordan bygget framstår utvendig, men også innvendig skal det etterstrebes å bevare eller gjenskape opprinnelige løsninger.

6 Årsmøte
a) Årsmøte godkjenner årsrapport og årsregnskap for Foreningen, og kontrollerer gjennom dette at virksomheten drives i samsvar med foreningens formål. Vedtak fattes med simpelt flertall.
b) Et eventuelt lånopptak krever forhåndsgodkjennelse av årsmøtet, i henhold til en framlagt behovs- og finansieringsplan
c) Årsmøtet velger styre i foreningen
d) Årsmøte velger revisor for foreningen for to år om gangen.
e) Årsmøte fastsetter en årlig kontingent pr familie/husstand for medlemskap i foreningen.
f) Årsmøte behandler for øvrig saker som styret ønsker behandlet, og eksterne forslag til årsmøtet.
g) Årsmøte avholdes hvert år fortrinnsvis innen utgangen av mars måned. Styret innkaller med minst tre ukers varsel.
h) Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte.
i) En eventuell avvikling av foreningen krever godkjennelse av årsmøte.
j) Årsmøte fastsetter foreningens vedtekter. §3 og §8 kan ikke endres.

7 Medlemskap i foreningen «Gamleskolens Venner»
Foreningen har tre medlemskategorier: husstander, dugnadsmedlemmer og bedrifter/foreninger. Styret fastsetter eventuell kontingent for de to sistnevnte medlemskategoriene. Ved leie av lokaler i Harestua gamle skole, innrømmes medlemmer en rabatt fastsatt av styret.

8 Opphør av «Gamleskolens Venner»
Dersom foreningen finner å måtte legge ned sin virksomhet, plikter styret å forsøke å finne en god løsning for videreføring av virksomheten i regi av en eller flere andre foreninger på Harestua. Dersom dette ikke synes mulig, vil grunnkapitalen (dvs tomten med tilhørende bygninger) tilbakeføres til Lunner kommune. Overskytende netto finanskapital vil bli overført til en eller flere institusjoner eller foreninger som driver virksomhet som er i samsvar med Gamleskolens Venners formålsparagraf.


Årsmøte 23.03.2017