Dagsorden for årsmøtet

Dagsorden for årsmøtet i foreningen Gamleskolens Venner 23.03.2107

 1. Konstituering Innkalling, valg av ordstyrer, valg av to personer til å underskrive protokollen
 2. Årsmelding for foreningen Gamleskolens Venner 2016
 3. Årsregnskap for foreningen Gamleskolens Venner 2016
 4. Vedtektsendring for foreningen Gamleskolens Venner
 5. Valg
  a. Valg av tre styremedlemmer for to år. På valg er styremedlemmene: Stine Rogne, Frank Bekkåsen og Olav Vannebo. (Følgende er ikke på valg. Styremedlemmene Anne Gro Bekkåsen, Torill Johnsrud og Finn H Heggen, styreleder Thorolf Kildal, og varamedlem May Skoglund)
  b. Valg av revisor
 6. Muntlig orientering og merknader vedrørende videre planer og noen budsjettmessige forutsetninger for 2017, herunder:
  • byggeplaner for uthus/utescene
  • Vedlikehold og restaurering av bygget
  • Aktiviteter rettet mot kulturminneformål
  • Drift av huset og huset som møtested

Årsmøte 23.03.2017