Årsberetning 2016

Årsberetning for
Foreningen Gamleskolens Venner (FGV) 2016 

Styret har bestått av:

Thorolf Kildal – Leder og økonomiansvarlig

Olav Vannebo – Nestleder og sekretær

Anne Gro Bekkåsen – styremedlem

Stine Rogne – styremedlem

Torill Johnsrud – styremedlem

Finn Håkon Heggen – styremedlem

Frank Tore Bekkåsen – styremedlem

May Skoglund – varamedlem 

Organisering

Det har krevet mye arbeide med å få gjennomført beslutningen om å oppløse stiftelsen Harestua Gamle Skole. Stiftelsen er nå definitivt oppløst og alle midler er overført til gamleskolens venner. Eiere og drivere av gamleskolen er nå foreningen «Gamleskolens Venner» (FGV).

Styret har hatt 4 formelle styremøter og en rekke planleggings-/arbeidsmøter

Venneforeningen har i 2016 hatt 152 betalende medlemmer med innbetaling av kr 30.400,-. Det er omtrent samme antall som i 2015. (159 medlemmer). 

Aktiviteter

Reparasjoner og vedlikehold

–          Trappeoppgang og «skolestua» er ryddet og strippet og deretter panelt, listet, malt og gjort klar for innredning. Arbeidet er i hovedsak gjort av Trygve Skoglund.

–          Det er inngått avtale med Hadeland Folkemuseum om utlån av div. gjenstander for innredning av skolestua.

–          Stabburet er ryddet og div. søppel og overskuddsmateriell er kjørt bort.

–          Lokalene i 2. etasje er klargjort og tatt i bruk av «malergruppa».

–          Det har vært arbeidet mye med å planlegge og prosjektere en større utescene. Vi er nå i dialog med kommunens folk for å få tilpasset bygget på best mulig måte slik at det tilfredsstiller bygningsmessige og estetiske krav.

Dugnader og arbeider på huset og omgivelsene

–          Uteområdene er planert og satt i stand for brukt til div arrangement og aktiviteter. Det er gjennomført stor rundvask inne med vindusvask og rengjøring av inngangspartiet. 

Utleie

Vi har merket en betydelig øket interesse for å benytte lokalene til møte-, selskaps- og konsertarrangementer.

Lokalene er i løpet av 2016 utleid til ca 55 private arrangementer for til sammen kr 62.000.   I 2015 var utleieinntektene kr 37.000.

Arrangementer

Det har vært en ubetydelig økning av inntektene fra arrangementer. Inntektene har økt fra ca kr 173.000 i 2015 til ca kr 176.000,- i 2016.

Arrangementene har gitt en netto inntekt på kr 70.000,-

Blant arrangementene som har vært gjennomført i 2015 kan nevnes:

sommerkonsert, julekonsert, ukentlige eldretreff, juleverksted for barn, deltagelse i «Elvelangs», quiz kvelder og ulike andre kulturkvelder.

Planlagte aktiviteter i 2017

–          Etablering av scene og publikumsamfi for utendørsarrangementer. I tillegg til bygge- og planeringsarbeidene, vil planlegging og prosjektering kreve mye arbeid. Det forutsettes derfor at vi klarer å mobilisere en betydelige dugnadsinnsats.

–          Tegne- og prosjektere nytt uthus slik at dette kan ferdigstilles i 2018.

–          Sluttføre rehabiliteringen av 2. etasje.

Økonomi

Samlet sett gikk driften av FGV med et lite underskudd på kr 839. Driften av selve huset, dvs eksklusive rehabiliterings-kostnader og tilskudd, gikk med et overskudd på kr 79.550. Dette viser at det for tiden er mulig å drive gamleskolen med de aktiviteter og det driftsoppsett vi nå har.

All drift av gamleskolen er til nå gjennomført ved hjelp av frivillig arbeide, dvs uten at vi hatt lønnskostnader. Vi tror at dette på sikt ikke vil være mulig, og at vi derfor må ta sikte på å øke inntektene. I denne forbindelse ser vi det å få på plass en funksjonell utescene som et nødvendig tiltak. De planlagte byggearbeider (scene og uthus) vil koste mellom 600.000 og 700.000 kroner og vil således, gitt vår likviditetssituasjon, kunne egenfinansieres.

Regnskap for Gamleskolens Venner 2016

 2 016 2 015
Inntekter
Inntekter fra arrangementer 176 807 172 819
Medlemskontingenter 30 450 31 800
Utleieinntekter 70 131 37 487
 Gaver 550 000
Div. tilskudd 4 947 9 501
Sum inntekter 282 335 801 607
Driftskostnader
Kostnader ved arrangement 108 537 63 231
Div. salgskostnader 4 729
Rehabilitering og vedlikehold 85 345 32 603
Inventar 11 602 11 055
Lys og varme 20 948 21 710
Forsikringer 8 199 8 895
Div. tjenester 46 130 33 916
Gebyrer og avgifter 7 160 7 010
Tap på fordringer 1 000
Sum driftskostnader 287 923 184 149
Driftsresultat -5 588 617 458
Renter 4 749 -703
Resultat -839 616 755
Driftsresultat eks. gaver og tilskudd -5 786        57 254
Bankinnskudd og kasse 731 454 722 019
Fordringer 5 300    6 900
Gjeld 3 113 1 100
 

Årsmøte 23.03.2017