Dagsorden for årsmøtet

Dagsorden for årsmøtet i foreningen Gamleskolens Venner 01.03.2108

 1. Konstituering
  Innkalling, valg av ordstyrer, valg av to personer til å underskrive protokollen
 2. Årsmelding for foreningen Gamleskolens Venner 2017
 3. Årsregnskap for foreningen Gamleskolens Venner 2017
 4. Vedtektsendring for foreningen Gamleskolens Venner
 5. Valg
  a. Valg av styre- og varamedlemmer for to år. Se egen oversikt.
  b. Valg av revisor. Revisor er ikke på valg i år.
 6. Muntlig orientering og merknader vedrørende videre planer og noen budsjettmessige forutsetninger for 2018, herunder
  1. Byggeplaner for uthus
  2. Mobil utescene
  3. «Harestua kulturpark» Flytting av ishockeybanen?
  4. Vedlikehold og restaurering av bygget
  5. Aktiviteter