Årsmøte 2021

Dato: 27. mai 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Sted: I gamleskolens lokaler på Harestua
Årsmøte
På grunn av covid 19, må alle som ønsker å delta, melde fra noen dager i forveien til ovannebo@gmail.com Det kan bli nødvendig å begrense deltakelsen. Det gis anledning til å avgi forhåndsstemme til samme e-postadresse. 
Alle interesserte er velkomne til å delta/stemme.
 
 
1. Konstituering
Innkalling, valg av ordstyrer, valg av to personer til å underskrive protokollen
2. Årsmelding for Kulturbruket Gamleskolen 2020
Forslag til vedtak: Årsmeldingen godkjennes
3. Årsregnskap for Kulturbruket Gamleskolen 2020 
Forslag til vedtak: Årsregnskapet godkjennes
4. Valg av to styremedlemmer for to år. På valg er styremedlemmene: Erich Malling og Olav Vannebo.
(Følgende er ikke på valg. Styremedlemmene Anne Gro Bekkåsen, Frank Bekkåsen, Mats Remi Johnsrud, Linda Nordseth, Bjørnar Paulsen og styreleder Thorolf Kildal, samt revisor Jens Arne Ohren)
Forslag til vedtak: De to styremedlemmene som er på valg gjenvelges.
5. Muntlig orientering og merknader vedrørende videre planer og vyer for årene framover.
Det legges ikke opp til konkrete vedtak under dette punktet, men styret noterer seg innspill og merknader for den videre behandlingen.